What You Need

OUTSOURCE

บริการ Outsource หรือการจ้างพนักงานแบบชั่วคราว ทั้งรายเดือน รายปี และรายครั้ง คือ การว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานนั้นๆแทนให้ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน โดยที่สำคัญคือจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของทางบริษัทท่าน


  


021195300, 038358716, 044212678, 076330327 Line id : @wisepaq

Fax: 021195310

116/69 SSP Tower 2, 19th Floor, Na Ranong Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok Thailand 10110

©2015 by WISEPAQ BUSINESS SOLUTIONS PROVIDER