top of page
S__29646868.jpg

What You Need

OUTSOURCE

บริการ Outsource หรือการจ้างพนักงานแบบชั่วคราว ทั้งรายเดือน รายปี และรายครั้ง คือ การว่าจ้างบริษัทหรือบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นการเฉพาะ เข้ามาทำงานนั้นๆแทนให้ทั้งหมดหรืออาจจะเป็นแค่เพียงในบางส่วน โดยที่สำคัญคือจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมของทางบริษัทท่าน


  


bottom of page