top of page

SOFTWARE DEVELOP

What we have

- ระบบสายเรือ
- ระบบ Frieight Forwarder
- ระบบ อะไหล่
- ระบบ โรงงาน
- ERP
- ระบบ DEPOT
- ระบบ เวชระเบียน โรงพยาบาล
- ระบบหอพัก 
- Nabour
- ETC.

Students Typing at Their Computer

WISEPAQ FWD

Freight

WISEPAQ FWD

สำหรับธุรกิจประเภทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

WISEPAQ FWD เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการด้านเอกสาร
สำหรับธุรกิจประเภทตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเล ทางบก และ ทางอากาศ เป็นระบบที่รองรับการทำงานตั้งแต่ 
ส่วนงาน OPERATION จนถึงบัญชีปิดงบ และ ระบบของเรายังสามารถใช้งาน ระบบ บัญชีได้เต็มรูปแบบอีกด้วย

Shipping

OPERATION

SEA, AIR, TRUCK

รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยบริหารงานในส่วนของ OPERATION และต่อเนื่องครบทุกฟังก์ชั่นการทำงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รวมถึงการออกเอกสาร PRE-VOUCHER และระบบค้นหาอัจฉริยะ

Container

ACCOUNT READY

A/R,A/P, F/A, G/L

  • ออกใบแจ้งหนี้

  • ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

  • รายงานต่างๆ 

  • รายงานภาษีขาย, รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

  • PV (Payment Voucher)

  • Cheque

  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  • รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย

  • etc.

Software Develop: Feature
bottom of page